I.3    
 

ດັດຊະນີຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ (ຕົວເລກທີ່ຕ້ອງຄູນຂອງ Gini)

   
 
ກາ​ນວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ທຸກ​ໄດ້​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ບຸກ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ເສັ້ນ​ຂອງ​ຄວາມ​ທຸກ​ແຕ່​ກາ​ນວັດ​ແທກ ຄວາມ​ບໍ່​ສົມ​ດູນ​ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ, ຄົນ​ທຸກ ແລະ ຄົນ​ບໍ່​ທຸກ.
ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ​ຂອງ Gini ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ກາ​ນວັດ​ແທກ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ບໍ່ ສະ​ເໜີ​ພາບ ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ຫວ່າງ 0 (ເມື່ອ​ທຸກໆ ຄົນ​ມີ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ຄື​ກັນ) ແລະ 1 (ເມື່ອ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ມີ​ທຸກໆ ສີ່ງ). ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ​ຂອງ Gini ສູງ​ກວ່າ​ມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ພາບ ມີ​ສູງ​ຂື້ນ. ສຳ​ລັບ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກ່ຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ​ຂອງ Gini ໄດ້ ຈັດ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ 0.3 ແລະ 0.6. ອິງ​ຕາມ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກຽ່ວ​ກັບ​ພື້ນ​ທີ່​ນ້ອຍ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ ຂອງ Gini ແຫ່ງ​ຊາດ​ແມ່ນ 0.33, ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ຂອ້ນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ໜຶ່ງ. ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ, ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ​ຂອງ Gini ສຳ​ລັບ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ແມ່ນ 0.29 ແຕ່​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ ເມືອງ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ​ແມ່ນ​ສູງ​ກ່ວ​​າ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຄື 0.31.
ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ກາ​ນວັດ​ແທກ​ຂອງ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ອື່ນ, ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ​ຂອງ Gini ແມ່ນ​ມີ​ທ່າ ອ່ຽງ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ສຳ​ລັບ​ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ນ້ອຍ​ກວ່າ, ເຊັ່ນ​ວ່າ​ແຂວງ ຫຼື ເມືອງ.  ສຳ​ລັບ​ປະ​ເທດ​ກໍ່​ຄື​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ ໃຫຍ່​ກວ່າ.  ນີ້​ກໍ່​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ນ້ອຍ ກວ່າ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ ແຕ່​ລະ ຄົວ​ເຮືອນ​ທົ່ວ​ໄປ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ກາ​ນວັດ​ແທກ​ໂດຍ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຄູນ​ຂອງ Gini ໃນ​ລະ​ດັບ ເມືອງ. ພື້ນ​ທີ່ ທີ່​ມີ ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ໜ້ອຍ​ສຸດ (ແມ່ນ​ສີ​ແດງ​ໃສ) ລວມ​ທັງ​ພື້ນ​ທີ່​ເຂດ​ສູງ ໃນ​ແຂວງ ອັດ​ຕະ​ປື, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ຊຽງ​ຂວາງ, ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ແມ່ນ ພົບ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຊື່ງ​ລວມ​ເອົາ​ທັງ​ແຂວງ ຫຼື ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຊົນ​ນະ​ບົດ. ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ບໍ່ ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຂ່ອນ​ຂ້າງ​ສູງ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເລົ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍອ້ນ​ວ່າ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຂອງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ ສະ​ຫັວດ​ດີ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ ລະ​ດັບ​ບ້ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດ​ການ​ຂອງ​ຄວາມ​ທຸກ (ແຜນ​ທີ່ I.1) ແລະ ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ໜຶ່ງ (ແຜນ​ທີ່ I.4). ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ແມ່ນ​ມີ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ສູງ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ສູງ​ຂອງ​ເມືອງ​ຄຳ​ເກີດ ແລະ ເມືອງ​ວຽງ​ທອງ​ໃນ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ແລະ ໃນ​ເມືອງ​ກະ​ລຶມ​ຂອງ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ.
ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ແປກ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ພື້ນ​ທີ່​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ບ້ານ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ເພາະ​ວ່າ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຕົວ​ເມືອງ​ມີ​ບາງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ຮັ່ງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ນອກ​ນັ້ນ ມີ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ເຂົ້າ​ມາ ແລະ ຜູ້​ອື່ນໆ ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ສູງ​ກວ່າ​ໃນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໜອ້ຍ​ໜື່ງ. ເຖີງ​ຢ່າງ​ໃດ ກໍ່​ຕາມ, ເຫດ​ຜົນ ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ສູງ​ຂອງ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ ແລະ ເຊ​ກອງ​ຄວາມ​ຈະ​ແຈ້ງ​ແມ່ນ​ໜ້ອຍ. ເຫດ​ຜົນ​ຂອງ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກອະ​ທິ​ບາຍ​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ຢູ່​ແບບ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ. ເຖີງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ ສອງ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ​ແມ່ນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ແລະ ບ້ານ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ປະ​ສົມ (ແຜນ​ທີ່ F.4). ແຕ່​ວ່າ​ບ້ານ​ໃນ​ເມືອງ​ກະ​ລຶມ​ຂອງ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ​ແມ່ນ ຊົນ​ເຜົ່າ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ແລະ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ແຂວງ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ດຽວ​ກັນ (ແຜນ​ທີ່ F.4). ແຜນ​ທີ່​ຄວາມ​ທຸກ​ລະ​ດັບ​ບ້ານ (ແຜນ​ທີ່1.1) ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ຄວາມ​ທຸກ​ທີ່​ສູງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ ສອງ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ຄວາມ​ທຸກ​ຕ່ຳ.
ມັນ​ກໍ່​ເປັນ​ສີ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຄື​ກັນ​ເພື່ອ​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ທີ່​ວ່າ​ຫຼາຍ​ຂອບ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຮັ່ງ​ມີ​ີ ແລະ ມີ​ລະ​ດັບ ຂອງ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ຫຼາຍ ແລະ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ກັບ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ, ແລະ ຍ້ອນ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ ທາງ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ດີນ​ຊື່ງ​ມີ​ຮ່ອງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມັນ​ຈື່ງ​ໄດ້ ຖືກ​ຄາ​ດວ່າ​ມີ​ການ​ເປີດ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ຄ້າ​ກ້ວ​າງ​ຂວາງ​ກວ່າ​ເກົ່າ (ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ເຊື່ອມ​ເຂົ້າ ໄກ້​ຊາຍ​ແດນ​ໄທ) ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ກັບ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໜີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ ນີ້​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ຄວາມ​ຈີງ​ໜາຍ ຄວາມ​ວ່າ​ສວ່ນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ຢ່າງ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ກັນ​ຈາກ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ.

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF