H.6    
 

ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ

   
 

ສປປ ລາວ ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ທັງ​ໜົດ​ເຖິງ 673 MW, ເຊິ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ໂຮງ​ຈັກ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນ້ຳ ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ໄດ້​ເຖີງ 99.8% ແລະ ສ່ວນ​ເຄື່ອງ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ ນ້ຳ​ມັນ​ກາ​ຊວນ ແລະ ລະ ບົບ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ອາ​ທິດ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ. ໃນ​ປີ 2006, ເຄື່ອງ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ ພະ​ລັງ​ງານ​ນ້ຳ​ໃນ​ສປປ ລາວ ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄດ້ 3,595 GW-h. ແຕ່​ລະ​ປີ ສປປ ລາວ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ອອກ ແລະ ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫຼາຍ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ. ຕົວ​ຢ່າງ: ໃນ​ປີ 2006 ການ​ສົ່ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ອອກ​ລວມ​ໄດ້ 2,487 GW-h. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ແມ່ນ 0.631 GW-h. ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ມີ​ການ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຫດ​ຜົນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຊຶ່ງ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ຢ່າ​ງວ່ອງ​ໄວ ແລະ ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຕ່າງໆ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ. ປື້ມ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ິ​ຂອງ​ໄຟ​ຟ້າ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2006 ຂອງ​ກົມ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຍັງ​ຄົງ ແມ່ນ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ກວມ​ເອົາ ເກີນ​ກວ່າ 50% ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທັງ​ໝົດ. ໄຟ​ຟ້າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖຶກ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫຼາຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ແສງ​ສະ​ຫ່ວ​າງ ແລະ ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ເຊັ່ນ: ຕູ້​ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງ​ຮັບ​ໂທລະ​ພາບ ແລະ ວິ​ທະ​ຍຸ. ຄົວ​ເຮືອນ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ໃຊ້​ໄຟ​ຟ້າ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່ງ​ກິນ (ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່ H.7).
ສປປ ລາວ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ພູ​ເຂົາ​ອ້ອມ​ຮອບ ແລະ ມີ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 58% ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທັງ​ໝົດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ມີ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ. 50% ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ກັບ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ​ໄດ້​ຖຶກ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄປ​ເຖິງ​ເຄື່ອງ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນ້ຳ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ. ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ອີກ 8% ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖຶກ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ມາ​ເຖິງ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ຂື້ນ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນ້ຳ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ຫາກ ແລະ ລະ​ບົບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ອາ​ທິດ, ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ໝໍ້​ໄຟ​ລົດ.

ໃນ​ການ​ສະ​ຫຼຸບ​ພວກ​ເຮົາ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ປະ​ມານ 40% ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໄຟ​ຟ້າ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ເລີຍ​ເຂົ້າ​ເຖີງ. ເຊິ່ງ​ແຜ່ນ​ທີ່ H.6 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ຄົວ​ເຮືອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ ຫຼື ລຽບ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ຕິດ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ ຍາ​ຍາມ​ກະ​ກຽມ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ຄົວ​ເຮືອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ກໍ່​ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂື້ນ​ເຖີງ 90% ກ່ອນ​ປີ 2020. ຮູບ​ແບບ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ແບ​ບລັກ​ສະ​ນະ​ໄລ​ຍະ​ຫວ່າງ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ສີ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ອັນ​ໜຶ່ງ. ການ​ຕອບ ສະ​ໜອງ​ໄຟ​ຟ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ອິງ​ຕາມ​ຫຼັກ​ວິ​ຊາ ການ ແລະ ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ທີ່​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ມາດ​ຖານ ຂອງ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະ ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ມີ​ສູງ​ກ່ວ​າ.ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ອັດ​ຕາ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ສູງ​ສຸດ​ກວມ​ເອົາ 96% ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຕ່ຳ​ສຸດ 9% ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ. ຍອ້ນ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ຂາດ ເສັ້ນ​ທາງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ​ຫຼາຍ​ຕົວ​ເມືອງ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ໄຟ​ຟ້າ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ເຊັ່ນ: ປະ​ເທດ​ໄທ, ຈີນ ແລະ ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ. ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ ລາວ ທີ່​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ໄທ​ແມ່ນ​ດີ​ກວ່າ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄປ​ຫາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ເຊີ່ງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຕົວ ຈີງ​ມີ​ຢູ່ 7 ຈຸດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ໄທ. ຍິ່ງ​ໄປ​ກ່ວ​າ​ນັ້ນ ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ແລ້ງ ເມື່ອ​ຄວາມ ຂາດ​ແຄນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແມ່ນ​ມີ​ທ່າ​ທີ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ ດັ່ງ​ນັ້ນ ສປປ ລາວ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ນຳ​ເຂົ້າ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ຫຼາຍ​ກ່ວ​າ​ເກົ່າ.

 

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF