G.6    
 

ກິດຈະກຳ​ຕົ້ນຕໍບໍ່​ແມ່ນ​ກະສິກຳ

   
 

ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ການ​ຖາມ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 10 ປີ ແລະ ຫຼາຍ​ກ່ວ​າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ໃນ 12 ເດືອນ​ກ່ອນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005. ປະ​ເພດ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈຳ​ແນກ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໃດ​ໜຶ່ງ (ການ​ເຮັດ​ນາ, ການ​ຫາ​ປາ, ການ ປູກ​ຫຍ້າ​ສຳ​ລັບ​ລ້ຽງ​ສັດ, ຜົນ​ລະ​ປູກ​ເພື່ອ​ສັດ​ລ້ຽງ) ຫຼື ບໍ່​ແມ່ນ​ວຽກ​ງານ​ກະ​ສິ​ກຳ.
ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 2005 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສ່ວນ​ໃຫ່​ຍ​ມີ​ປະ​ມານ 78.5% ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເປັນ​ຫຼັກ ແລະ 21.5% ບໍ່​ແມ່ນ. ເຖີງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ລະ​ດັບ ຊາດ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຊ້າ​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສອງ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ, ມັນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຫຼັກ​ທີ່​ຍັງ ຄົງ​ຕົວ​ຢູ່​ໃນ​ກາ​ນວ່າ​ຈ້າງ​ງານ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ລາວ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທຸກໆ ແຂວງ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ. ໃນ​ນີ້, 65% ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ກະ​ສິ​ກຳ. ແຜ່ນ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ທີ່​ຍັງ ເຫຼືອ​ຢູ່ 35% ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຮັດ​ນາ ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຂອບ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ, ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ແລະ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ.

ແຜ່ນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ແບບ​ແຜນ ຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ​ເທດ​ສະ​ບານ​ແຂວງ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ​ເຊັ່ນ: ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ໂພນ​ໂຮງ, ປາກ​ຊັນ, ທ່າ​ແຂກ, ຄັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ປາກ​ເຊ, ແລະ ສາ​ລາ​ວັນ. ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ວ່າ​ທີ່​ຕັ້ງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ໄທ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ເບິ່ງ​ຄື​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ. ຕົວ​ຢ່າງ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ສຸດ​ຂອງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ພິ​ເສດ​ທັງ​ໜົດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້, ມັນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ເຫັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ ວ່າ​ຈ້າງ​ງານ ສູງ​ຂື້ນ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ​ບ້ານ​ທີ່​ຢູ່​ໂດດ​ດ່ຽວ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ ຫຼີກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊຶ່ງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫ່​ຍ​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ກະ​ສິ​ກຳ. ກິດ​ຈະ​ກຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອາດ​ຈະ ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ກາ​ນວ່າ​ຈ້າງ​ງານ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຕ່​ວ່າ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ເລື້ອຍໆ ແມ່ນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ບໍ່​ແຮ່ ແລະ ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ. ສຸດ​ທ້າຍ​ພວກ​ເຮົາ​ສັງ​ເກດ​ບາງ​ແບບ​ແຜນ​ມາດ​ຕາ​ສ່ວນ​ນ້ອຍໆ ຂອງ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ສູງ​ຂື້ນ​ອີງ​ຕາມ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ ຫຼື ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ.
 

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF