F.6    
 
ສ່ວນປະກອບສາດສະໜາຂອງບ້ານ    
 
ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຫລັກ​ຢູ​​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ເຊິ່ງ​ວິ​ທີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແມ່ນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ແຜນ​ທີ່ F.2 ແລະ F.4 ເຊັ່ນ ສີ​ເຂັ້ມ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບ້ານ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ກຸ່ມ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ດຽວ​ກັນ ແລະ ສ່ວນ​ສີ​ຈາງ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ນັບ​ຖື​ສາດ​ສະ​ໜາ​ດຽວ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 80% ແລະ ສຸດ​ທ້າຍ​ຄື​ສີ​ຊົມ​ພູ​ເປັນ​ສີ​ທີ່​​ສະ​ແດງ​ບອກ​ເຖິງ ບ້ານ​ທີ່​ມີ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສອງ​ກຸ່ມ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ສຳ​ຄັນ.
ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ກ່ອນ ຄື​ແຜນ​ທີ່ F.6 ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ ໄດ້​ຈາກ​ການ​ລາຍ​ງານ​ບອກ​ວ່າ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ນັບ​ຖື​ສາດ​ສະ​ໜາ​ພຸດ ຫຼື ນັບ​ຖື​ສາດ​ສະ​ໜາ ປະ​ເພດ​ອື່ນ. ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ F.6 ປະ​ເພດ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ນີ້​ແມ່ນ​ກົງ​ກັບ​ລັດ​ທິ​ການ​ຖື​ຜີ ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອື່ນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເຜົ່າ​ລາວ.
ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ຊີ້​ບອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສະ​ໜິດ​ແໜ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສາດ​ສະ​ໜາ ແລະ ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ F.2. ຫາກ​ບໍ່​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເຖິງ​ເຂດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຫລັກ​ຂອງ​ເຜົ່າ​ລາວ ແລະ ໄຕ-ໄທ​ມັນ​ເປັນ​ຕາ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ປະ​ກົດ​ມີ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຕາມ​ແລວ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເສັ້ນ​ທາງ ແລະ ໃນ​ເທດ​ສະ​ບານ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫຼາຍ ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ນັບ​ຖື​ສາດ​ສະ​ໜາ ພຸດ​ຊຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທ​ນີ້. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ຫາກ​ເຮົາ​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ສູນ​ກາງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄປ​ສູ່ ຊົນ​ນະ​ບົດ ເຂດ​ນອກ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຈຳ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຜີ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີ​ສູງ​ຫຼາຍ. ມີ​ຫຼາຍ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ເຊື່ອ​ຖື​ຜີ ແລະ ສາດ​ສະ​ໜາ​ພຸດ​ຮ່ວມ​ກັນ ແລະ ບ້ານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ແຈກ​ຢາຍ ກັນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
ທ້າຍ​ສຸດ, ແຜນ​ທີ່​ຍັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບ້ານ​ຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ນັບ​ຖື​ສາດ ສະ​ໜາ​ຄຣີ​ສ​ຕຽນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 80% ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບ້ານ​ນັ້ນໆ. ສ່ວນ​ສາດ​ສະ​ໜາ ອິດ​ສະ​ລາມ​ແລ້ວ ສັງ​ເຫດ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ບ້ານ​ໃດ​ທີ່​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສວ່ນ​ໃຫ່​ຍ​ນັບ​ຖື​ສາດ​ສະ​ໜາ​ນີ້.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF