F.4    
 
ການປະກອບຂອງ​ບ້ານຕາມ​ປະ​ເພດຊົນ​​ເຜົ່າ​ພາສາ     
 
ແຜນ​ທີ່ສະ​ບັບ​ນີ້​ຄ້າຍ​ຄື​ແຜນ​ທີ່ F2 ຍ້ອນ​ວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຫລັກ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ ແລະ ຊີ້​ບອກ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ບ້ານ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ນີ້. ໃນ​ທາງ ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ແຜນ​ທີ່ F2, ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ບໍ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ສີ່​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ພາ​ສາ​ຫລັກ​ແຕ່​ເປັນ​ການ​ຈັດ ຕາມ10 ກຸ່ມ​ຍ່ອຍ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພາ​ສາ​ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ມາ​ແລ້ວ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ F3.
ອີກ​ເທື່ອ​ໜື່ງ, ບ້ານ​ມີ​ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ດຽວ​ກວມ​ອັດ​ຕາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 99% ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ບ້ານ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ໄດ້​ລະ​ບາຍ​ສີ​ເປັນ​ເງົາ​ຫຼາຍ​ຊະ​ນິດ; ສ່ວນ​ບ້ານ​ມີ​ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ດຽວ​ກວມ​ອັດ​ຕາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 80% ຂອງ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ບ້ານ​ໄດ້​ລະ​ບາຍ​ເປັນ​ເງົາ​ຈາງ​ກວ່າ ແລະ ບ້ານ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ​ສອງ​
ປະ​ເພດ ຊົນ​ເຜົ່າ​ແມ່ນ​ໄດ້​ລະ​ບາຍ​ເປັນ​ສີ​ຂາວ.
ຮູບ​ແບບ​ສຳ​ຄັນ​ສາມ​ຢ່າງ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ F3 ກໍ່​ສາ​ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ນີ້​ຄື​ກັນ. ອັນ ນີ້​ສະ​ແດ​ງວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ໝູ່​ບ້ານ​ການ​ຈັດ​ແຍກ​ເຜົ່າ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ກົດ​ການ​ທີ່​ມີ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຂອງ ຄອບ​ຄົວ​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ພາ​ສາ​ແຕ່​ຫາກ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສະ​ເພາະ. ເວົ້າ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ໃນ​ບ້ານ​ດຽວ​ກັນ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ດຽວ​ກັນ. ອີກ​ເທື່ອ​ໜື່ງ, ບ້ານ​ທີ່​ລະ​ບາຍ​ດ້ວຍ​ສີ​ຂາວ ຖື​ເປັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ພິ​ເສດ​ຕໍ່​ກັບ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ນີ້. ໄລ​ຍະ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ບ້ານ​ຢູ່​ຕາມ​ແລວ​ຖະ​ໜົນ ແລະ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ເທດ​ສະ​ບານ​ແຂວງ ຫຼື ເມືອງ​ຊີ້​ແນະ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ການ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ເຜົ່າ​ນີ້​ມັນ​ແມ່ນ​ປະ​ກົດ ການ​ທີ່​ຫາ ກໍ່​ມີ​ມາ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໝໍ່ໆຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ເອງ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF