F.2    
 
ໂຄງປະກອບຂອງບ້ານອີງຕາມໝວດພາສາຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ    
 
ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ, ອີງ​ຕາມ​ຊື່​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ໝວດ​ພາ​ສາ 4 ຕະ​ກຸນ​ຫລັກ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ ສະ​ບັບ​ກ່ອນ (ຄື​ແຜນ​ທີ່ F.1) ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ທີ່​ນີ້. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ນີ້ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສະ​ເພາະ​ແຕ່​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ຫລັກ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ເທົ່າ ນັ້ນ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ຈື່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໃນ​ບ້ານ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຜົ່າ ຫລັກ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ສະ​ເພາະ​ໄດ້. ຖ້າ​ວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໃນ​ບ້ານ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຫາກ​ມາ​ຈາກ​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ໝວດ ພາ​ສາ​ດຽວ​ກັນ (ມີ​ຈຳ​ນວນ ຫຼາຍ​ກວ່າ 99% ຂອງ​ປະ​ຊາ ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບ້ານ) ສີ​ໝາຍ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ ເປັນ​ສີ​ດຳ​ເຂັ້ມ. ຖ້າ​ວ່າ​ຈຳ ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ ບ້ານ​ມີ​ຫຼາຍ ກວ່າ 80% ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບ້ານ ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຜົ່າ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ດຽວ​ກັນ​ສີ​ທີ່​ໝາຍ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ​ສີ​ຈາງ. ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ໃນ​ບ້ານ​ນັ້ນໆ ຍັງ​ມີ​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ອື່ນໆ ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ແຕ່​ກໍ່​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 20% ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບ້ານ. ສຸດ​ທ້າຍ, ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ ບັນ​ດາ​ບ້ານ​ທີ່​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ສີ​ຂີ້​ເຖົ່າ​ຊຶ່ງ​ອາດ​ແມ່ນ​ບ້ານ​ທີ່ ເປັນ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ່​ເປັນ​ໄດ້. ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ເຫຼົ່າ​ນີ້ ບໍ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ ພາ​ສາ​ໃດ​ທີ່​ມີ ຈຳ​ນວນ ຫຼາຍ ກວ່າ 80% ຂອງ ຈຳ​ນວນ ປະ​ຊາ​ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບ້ານ. ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ໃນ​ບ້ານ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ​ກໍ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ ຂອງ​ສອງ​ກຸ່ມ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ປະ​ສົມ​ກັນ​ຢູ່.
ພາບ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ທີ່​ປະ​ກົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກໍ່​ຄື​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ດຽວ​ຍັງ​ເປັນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ກວມ​ເອົາ​ຈຳ​ນວນ​ພົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ເຫັນ​ໄດ້​ໂດດ​ເດັ່ນ ຫຼື ເວົ້າ​ອີກ​ແນວ​ໜຶ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ​ການ​ແຍກ​ບ້ານ​ຕາມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫຼາຍ. ອີງ​ຕາມ​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005 ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ 43% ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລາວ ແລະ ສ່ວນ​ໃນ 45% ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ ພາ​ສາ​ດຽວ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໂດຍ​ກວມ​ເອົາ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 80% ຂອງ ປະ​ຊາ​ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ ບ້ານ ແລະ ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ 12% ເປັນ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ຢ່າງ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ກໍ່​ແມ່ນ​ສອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ພາ​ສາ​ປະ​ສົມ​ກັນ​ຢູ່. ສິ່ງ​ທີ່ ເປັນ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ໄປ​ກວ່າ​ນີ້​ກໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ສີ່​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ນັ້ນ ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ຊົນ​ເຜົ່າ ໝວດ​ພາ​ສາ​ໄຕ-ກະ​ດາຍ ແລະ ມອນ-ຂະ​ແມ ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຈະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ບ້ານ​ດຽວ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ສອງ ຕະ​ກຸນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ອື່ນ.
ນອກ​ນັ້ນ​ແຜນ​ທີ່​ກໍ່​ຍັງ​ໃຫ້​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໄດ້​ສາມ​ຮູບ​ແບບ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ເຜົ່າ​ທີ່ ເປັນ ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ. ປະ​ການ​ທີ​ໜຶ່ງ, ແຜນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ມີ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍ​ບ້ານ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ. ປະ​ການ​ທີ​ສອງ, ແຜນ​ທີ່ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຂດ ພື້ນ​ທີ່ໆ ມີ​ຫຼາຍ​ກຸ່ມ​ເຜົ່າ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ຮ່ວມ​ກັນ. ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້ ຂອງ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ແລະ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ມັກ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ສ່ວນ​ເຂດ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ເຫັນ ວ່າ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ​ເຂດ​ພູມ​ລຳ​ເນົາ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ ຊັດ​ເຈນ ແລະ ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ກ່ວ​າ. ປະ​ການ​ທີ​ສາມ ກໍ່​ຄື​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ບ້ານ​ທີ່​ລະ​ບາຍ​ດ້ວຍ​ສີ​ຂາວ​ເປັນ​ບ້ານ​ທີ່ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ທາງ ແລະ ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ກໍ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ. ຮູບ​ແບບ​ນີ້​ອາດ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຊີ້​ບອກ ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສົມ​ຄວນ ແລະ ຍັງ​ຊີ້​ບອກ​ເຖິງ​ການ​ຕັ້ງ ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ ຫຼື ການ​ລວມ​ບ້ານ​ເຂົ້າ​ກັນ​ຍ້ອນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ສະ​ນັ້ນ​ການ​ທີ່​ເຮົາ​ນຳ​ເອົາ ຮູບ​ແບບ​ການ​ແຈກ ຢາຍ​ນີ້​ໄປ​ສົມ​ທຽບ​ກັບ​ແຜນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF