SECTION F    
 
ຊົນ​ເຜົ່າ ​ແລະ ສາດສະໜາ    
 
ສປປ ລາວ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຊົນ​ເຜົ່າ ແລະ ພາ​ສາ​ຊຶ່ງ​ທາງ​ດ້ານ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ແລ້ວ ຖື​ວ່າ​ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ເຂດ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໄຕ້. ພົນ​ລະ​ເມືອງ ລາວ​ບໍ່ ພຽງ​ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຊົນ​ເຜົ່າ ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ຫາກ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ທາງ ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ພາ​ສາ​ນຳ​ອີກ​ດ້ວຍ. ນອກ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ໃນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ປັບ​ຕົນ​ເອງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວ​ດລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ອາ​ໄສ ແລະ ລະ​ບົບ​ວິ​ທີ​ການ ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ລ່າ​ເນື້ອ ແລະ ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ລວມ​ໄປ​ເຖິງ​ຮູບ​ແບບ​ຕ່າງໆ ຂອງ ການ​ປູກ​ຝັງ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ເນີນ​ສູງ ແລະ ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ທົ່ງ​ພຽງ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ, ເພື່ອ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ ລະ​ອຽດ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ເຖິງ​ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຢູ່​ໃນ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ກໍ່​ຕໍ່​ເມື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄປ ສອດ​ສານ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ ກັບ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ ແລະ ສາດ​ສະ​ໜາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ໃນ ສປປ ລາວ ຖື​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ ແລະ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ ຜ່ານ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ຫລາຍ​ຫລົບ​ຫຼາຍ​ຕ່າວ​ຢ່າງ​ຍືດ​ຍາວ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ປັນ​ຍາ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ ຮອບ​ຮູ້​ທັງ​ຫຼາຍ. ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ແບ່ງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ລາວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ອອກ​ເປັນ​ສາມ ປະ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ອີງ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ຄື: ລາວ​ລຸ່ມ, ລາວ​ເທິງ ແລະ ລາວ​ສູງ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ເພື່ອ​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້ ເຫັນ​ໄດ້​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ອັນ​ສະ​ຫຼັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ທາງ​ດ້ານ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ ປະ​ເທດ, ແຜນ​ທີ່ໆ ໄດ້​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ຢູ່​ໃນ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ຄັ້ງ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສອດ ຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທາງ​ດ້ານ​ໝວດ​ພາ​ສາ. ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ, ແຜນ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ ແລະ ອະ​ທິ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສີ່ ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຈັດ​ແບ່ງ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນ​ແຜນ​ທີ່​ກໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ກຸ່ມ​ຍ່ອຍ​ຕາມ ໝວດ​ພາ​ສາ ຫຼື ປະ​ເພດ​ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ​ຈຳ​ນວນ​ສິບ​ເຜົ່າ. ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ຕໍ່​ໄປ. ຕາ​ຕະ​ລາງ 6 ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພາ​ບລວມ ຂອງ​ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ເຜົ່າ​ກັບ​ກຸ່ມ​ເຜົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ການ​ຮັບ ຮູ້​ຢ່າງ​ເປັນ ທາງ ການ​ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ.

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອີງຕາມ ໝວດພາສາ

ປະເພດຊົນເຜົ່າຕາມໝວດພາສາ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ

1. ຊົນເຜົ່າລາວ

ຊົນເຜົ່າລາວ

2.ໄຕ-ໄທ 

ຜູ້ໄທ; ໄຕ; ຍວນ; ລື້; ຢ້າງ; ເຊັກ; ໄຕເໜືອ; ລາວ (ໃນແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫິນບູນ ແຂວງຄຳມ່ວນ)

ໝວດພາສາມອນຂະແມ

3. ກຶມມຸ

ກຶມມຸ; ປະໄຣ; ສິງມູນ; ຟອງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ; ແທ່ນ; ໂອຍດູ; ກຣີ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

4. ປາລັງຈິກ

ລາເມດ; ບິດ; ສຳຕາວ

5. ກະຕູ່

ກະຕ້າງ; ມະກອງ; ຕຣີ; ຕະໂອ້ຍ; ກະຕູ່; ກະລ່ຽງ; ສ່ວນ; ປາໂກ

6.ບານາຣິກຂະແມ

ຈະຣູ; ລະເວນ; ຕະຣ່ຽງ; ເຢ; ບຣາວ; ຮາລັກ; ໂອ້ຍ; ເຊັງ; ຊະດ້າງ; ນະຢາ; ຍະເຫີນ; ລາວີ; ຂະແມ

7. ຫວຍດຕິກ

ຕຸ້ມ; ຍວນ; ເມືອງ; ກຣີ (ຍົກເວັ້ນຢູ່ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ); ຟອງ (ຍົກເວັ້ນພວກຟອງທີ່ຈັດໄປຢູ່ໃນກຸ່ມ ກຶມມຸອິກ);

ໝວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ

8. ຕີເບໂຕພະມ້າ

ອາຄາ; ສິງສີລີ; ລາຫູ; ສີລາ; ຫານຍີ; ໂລໂລ; ໂຫ້

ໝວດພາສາມົ້ງ-ອິວມຽນ

9. ມົ້ງ

ມົ້ງ

10. ມຽນ

ອິວມຽນ

ຕາຕະລາງ 6: ການຈັດກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕາມໝວດພາສາ ແລະ ປະເພດເຜົ່າທີ່ມີສາຍພົວພັນ
ກັບ 49 ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.