E.4    
 

ປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມພິການ

   
 
ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຕາມ​ປະ​ເພດ​ຂອງ ຄວາມ​ພິ​ການ ເຊິ່ງ​ມີ​ຫ້າ​ປະ​ເພດ​ຄື: ສູນ​ເສຍ​ການ​ເບິ່ງ​ເຫັນ (ສະ​ແດງ​ໃນ​ສີ​ເຫຼືອງ), ປາກ​ກືກ ຫຼື ຫູ​ໜວກ (ສະ​ແດງ​ໃນ​ສີ​ຂຽວ), ແຂນ​ກຸດ ຫຼື ຂາ​ກຸດ (ສະ​ແດງ​ໃນ​ສີ​ມ້ວງ), ພິ​ການ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຢ່າງ​ດຽວ (ສະ​ແດງ​ໃນ ສີ​ຟ້າ), ແລະ ຄວາມ​ພິ​ການ​ໃນ​ປະ​ເພດ​ອື່ນໆ (ສະ​ແດງ​ໃນ​ສີ​ບົວ). ແຕ່​ລະ​ຈຸດ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ ຫ້າ​ຄົນ​ເປັນ​ພິ​ການ​ໃນ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ເປັນ​ສະ​ເພາະ​ບ້ານ.
ຮູບ​ແບບ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ປະ​ເພດ ຄວາມ​ພິ​ການ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ເທດ.
ຄວາມ​ພິ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ແຂນ​ກຸດ ຫຼື ຂາ​ກຸດ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ຖ້າ​ມີ​ການ​ລວມ​ປະ​ເພດ​ຂອງ ຄວາມ​ພິ​ການ​ທາງ​ປະ​ສາດ​ຢ່າງ​ດຽວ​ທີ່​ລວມ​ເອົາ​ທັງ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ມອງ​ເຫັນ ແລະ ສູນ​ເສຍ​ການ​ໄດ້​ຍີນ​ສຽງ ດັ່ງ​ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ເພດ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ເປັນ​ຫຼາຍ. ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ທາງ​ປະ​ສາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຕໍ່​ຄົນ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ພິ​ເສດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ. ບັນ​ຫາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ.ຮູບ​ສະ​ແດງ​ທີ 2: ການມີຢູ່ທົ່ວໄປຂອງປະເພດຄວາມພິການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ການ​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ທັງ​ໝົດ ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ E.3 ແລະ ຄວາມ ກ່ຽວ​ພັນ​ກັນ​ທັງ​ສອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ (UXO) ແລະ ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຢູ່​ພື້ນ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ມັນ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຈຳ​ແນກ​ຮູບ​ແບບ​ຂະ​ໜາດ ໄລ​ຍະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ຄວາມ​ພິ​ການ.

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF