E.3    
 
ຄົວເຮືອນທີ່ມີຄົນພິການ    
 

ໃນ ສປປ ລາວ ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ມີ 70,261 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ 60,015 ຄົວ​ເຮືອນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ ວ່າ​ມີ​ຜູ້​ພິ​ການ. ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ປະ​ມານ 8% ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ປະ​ມານ 1.3% ຂອງ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ. ໃນ​ການ​ສົມ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ວ່າ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ 10% ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ການ, ຕົວ​ເລກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສຳ​ລັບ ສປປ ລາວ ແລ້ວ​ປະ​ກົດ​ວ່າ ແມ່ນ​ຕ່ຳ​ຫຼາຍ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ເປັນ​ສີ່ງ​ທີ່ ຄວນ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຕໍ່​ກັບ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ ຕໍ່​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທົ່ວ​ໄປ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ແທ້​ຄື​ຄວາມ ພິ​ການ ທີ່​ແທ້​ຈິງ ແລະ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ມັນ. ຄວນ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ມີ​ໄວ້​ກ່ອນ​ໜ້າ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ທີ່​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ອາດ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຄວນ​ລາຍ​ງາ​ນວ່າ​ພິ​ການ.
ແຜນ​ທີ່​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຈຸດ​ສຸມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່ ນີ້​ເຊັ່ນ ແບບ​ໄລ​ຍະ​ຂອງ​ການ ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ແລະ, ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້, ການ​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ຄົນ​ພິ​ການ. ແຜນ​ທີ່ E.3 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສອງ​ເຄື່ອງ​ຊີ້​ບອກ​ເພື່ອ​ວັດ​ແທກ ຈຳ​ນວນ ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ພິ​ການ. ເຄື່ອງ​ຊີ້​ບອກ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ, ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ດ້ວຍ​ຂອບ​ເຂດ​ລະ​ດັບ​ຊັ້ນ​ຂອງ​ສີ​ສົ້ມ​ຈາກ​ຕ່ຳ​ສຸດ 5% ເຖິງ​ຫຼາຍ​ກ່ວ​າ 20% ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທັງ​ໝົດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ສົມ​ທຽບ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ເຄື່ອງ​ຊີ້​ບອກ​ທີ່​ສອງ, ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ ທີ່​ມີ​ຄົນ​ພິ​ການ, ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຈຸດ​ສີ​ແດງ; ແຕ່​ລະ​ຈຸດ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ຫ້າ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ພິ​ການ.
ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຄາດ​ໝາຍ​ໄວ້​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ພິ​ການ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ພື້ນ​ທີ່ ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຫຼາຍ​ກ່ວ​າ (ສົມ​ທຽບ​ກັບ​ແຜນ​ທີ່ B.2). ນອກ​ຈາກ ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ ມັນ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ອັດ​ຕາ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ, ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຄົນ​ພິ​ການ​ຈະ​ຊອກ​ຫາ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ດ້ານ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ ຢູ່​ໃນ​ກາງ​ຕົວ​ເມືອງ.
ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ເປັນ​ສີ​ເງົາ​ມືດ​ແມ່ນ​ຊີ້​ບອກ​ການ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ພິ​ການ ແລະ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ແຈກ​ຢາຍ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ກັບ​ການ​ໂນ້ມ​ອຽງ​ສູ່​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກ່ວ​າ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ, ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ. ໃຫ້​ຈົດ​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ​ສາ​ເຫດ​ຄວາມ​ເປັນ ໄປ​ໄດ້​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຄວາມ​ພິ​ການ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ພັນ​ເຖິງ​ການ​ເກີດ (ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່ E.5) ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມັນ​ຈິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ດີ​ຂື້ນ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ລົງ.

ບາງ​ພື້ນ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ເພາະ​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອັດ​ຕາ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ຕ່ຳ ແຕ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສູງ ແລະ ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ ຄົນ​ພິ​ການ​ກໍ່​ສູງ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ. ສີ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ເຈນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ, ພາກ​ຕາ​ເວັນ ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ແລະ ຕອນ​ປາຍ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ ແລະ ແຂວງ​ເຊ​ກອງ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່ ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ (UXO) ທີ່​ມີ​ສານ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ ອັນ​ຕະ​ລາຍ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NRA) ໄດ້​ມີ​ການ​ຮຽບ​ຮຽງ​ຂໍ້​ມູນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ ການ​ຖີ້ມ​ລູກ​ລະ​ເບີດ ຂອງ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (USAF). ການ​ພິ​ສູດ​ຫຼັກ ຖານ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄົນ​ພິ​ການ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ. ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄວາມ​ພິ​ການ ແລະ ຄວາມ​ທຸກ​ແມ່ນ​ໄດ້​ພິ​ສູດ​ຄວາມ​ຈີງ​ແລ້ວ ແລະ ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ວ່າ​ຄວາມ​ຫາງ​ໄກ​ຂອງ​ທີ່​ຕັ້ງ ແລະ UXO ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ມັນ​ກໍ່​ເປັນ​ປັດ​ໃຈ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ໃນ​ການ ກຳ​ນົດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ຄວາມ ພິ​ການ​ມັນ​ຈະ​ແມ່ນ​ບາດ​ກ້າວ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ເຊິ່ງ ສາ​ມາດ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ, ກາ​ນວາງ​ແຜນ​ການ​ຂອງ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ຄວາມ​ເປັນ​ພິ​ການ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເພດ​ຄວນ​ຖືກ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຊ່ວຍ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ນຳ​ເອົາ​ບັນ​ຫາ​ຄົນ​ພິ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ການ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF