SECTION D    
 
ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາ    
 
ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ການ​ສຶກ​ສາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ຕິ​ພາບ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ ແລະ ຄວາມ​ບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ, ການ​ປັບ​ປຸງ​ທາງ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ, ແລະ ກາ​ນວາງ​ແຜ​ນວຽກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ. ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ລຶ​ບລ້າງ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NGPES) ການ​ສຶກ​ສາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ກຸນ​ແຈ ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ ການ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພື້ນ​ທີ່​ລົບ​ລ້າງ ຄວາມ​ທຸກ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ ທົດ​ສະ​ຫະ​ສະ​ວັດ​ທີ 2, ໄດ້​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​້​ບັນ​ລຸ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ຂັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ທົ່ວ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ປີ 2015. ການ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ລັດ​ຖະ​ບານ ສປປ ລາວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ​ລະ​ດັບ​ຂັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ​ນັບ​ທັງ​ຍິງ ແລະ ຊາຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ ທັງ​ໝົດ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ການ​ກ້າວ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ນັບ​ທັງ​ປະ​ລິ​ິ​ມານ ແລະ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ ຂື້ນ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ​ຊູມ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ສີ່ງ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່. ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ການ ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄປ​ພ້ອມໆ ກັນ​ກັບ​ການ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ​ຢ່າ​ງວ່ອງ​ໄວ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ມັນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ວິ​ຊາ​ຊີບ. ຍ້ອນ ແນວ​ນັ້ນ ພົນ​ລະ​ເມືອງ 50% ແມ່ນ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຕ່ຳ​ກ່ວ​າ 20 ປີ ແລະ ຍັງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຕ່ຳ ຂອງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ທີ່​ໄດ້​ຈົບ ຂັ້ນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ມັນ​ຕອນ​ປາຍ ແລະ ມັນ​ກໍ່​ເປັນ​ອັນ​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນ​ການ ສຶກ​ສາ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ຫຼາຍ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.
ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ດີ​ຂື້ນ​ກ່ວ​າ​ເກົ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສີ່ງ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ ເພື່ອ​ອອກ​ແບບ​ແຜນ​ຍຸດ ທະ​ສາດ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫັວງ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ ທີ່​ສຸດ. ນີ້​ແມ່ນ​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ຄຳ​ຖາມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ຜົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005 ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສຶກ​ສາ. ບັນ​ດາ​ຄຳ​ຖາມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ປະ​ກອບ​ມີ​ຄື:
“ທ່ານເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນບໍ່?”
“ທ່ານໄດ້ສຳເລັດລະດັບການສຶກສາສູງສຸດແມ່ນຫຍັງ? (ການສຶກສາພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາຊີບ)”
“ທ່ານສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດ້ບໍ່?”
ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ມາ​ແມ່ນ​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ຈຳ​ກັດ ແຕ່​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ ຂ່າວ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮູ້​ໜັງ​ສື ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ​ໂດຍ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ຄຳ​ຕອບ​ຈາກ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຕອບ ຄຳ​ຖາມ ແລະ ລັກ​ສະ​ນະ​ອື່ນໆຂອງ​ຜູ້​ຕອບ (ເຊັ່ນ ເພດ, ອາ​ຍຸ, ຊົນ​ເຜົ່າ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ ແລະ ອື່​ືນໆ). ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ລະ​ດັບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ ແມ່ນ ໄດ້​ຖາ​ມວ່າ​ຖ້າ​ບ້ານ​ມີ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ ແລະ ຖ້າ ໂຮງ​ຮຽນ ນີ້​ມີ​ລະ​ດັບ​ແຕ່ ປ 1 ຫາ ປ 5 ຫຼື ປ 1 ຫາ ປ 3.ໃນ​ພາກ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແຜນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮູ້​ໜັງ​ສື ແລະ ການ ສຶກ​ສາ​ສົມ​ທຽບ​ໃສ່​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ກັບ​ແຜນ​ທີ່​ໃນ​ພາກ​ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຊົນ​ເຜົ່າ (ພາກ F) ກິດ​ຈະ​ກຳ ເສດ​ຖະ​ກິດ (ພາກ G) ແລະ ຄວາມ​ທຸກ ແລະ ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ (ພາກ I) ຊື່ງ​ຈະ​ເປັນ​ພາກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ.

 

 

 


I