C.6    
 

ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

   
 
ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ ເມືອງ​ເອກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຊຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສະ​ເພາະ ຂອງ​ຊາດ ແລະ ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຈາ​ກລັດ​ຖະ​ບານ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ລ່າງ, ການ​ທອ່ງ​ທ່ຽວ, ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ສະ​ບາຍ​ໃນ​ການ​ຄົບ​ຄ້າ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ​ຈິ່ງ​ປຽບ​ເໜືອນ​ເປັນ​ແມ່​ເຫຼັກ ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້ ຫຼື ໄກ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ມາ ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ດີ, ແຕ່​ການ​ດຶງ​ດູດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ ອອກ​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ ເຖິງ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່ ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ ເຊິ່ງ​ມີ 2 ວິ​ທີ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ຢ່າງ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ເງົາ​ສີ​ແດງ​ມີ​ຢູ່​ໃນ 6 ລະ​ດັບ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຈຳ​ນວນ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ແຕ່​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ໄດ້ ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ. ແລະ ຢ່າງ​ທີ່​ສອງ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ນອ້ຍ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ ຈຳ​ນວນ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ເຊິ່ງ​ແຕ່​ລະ​ຈຸດ ແມ່ນ​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ໃຫ້​ແກ່ 100 ຄົນ.
ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຕົວ​ຊີ້ 2 ປະ​ເພດ​ນີ້, ບາງ​ມີ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ ເຫັນ​ໄດ້. ພວກ​ມັນ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ແຍກ​ອອກ​ໄດ້​ເປັນ 3 ປະ​ເພດ. ປະ​ເພດ​ທຳ​ອິດ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ພົບ ເຫັນ ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສູງ. ເມືອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ກວມ​ຍາວ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ​ຂ້າມ​ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ​ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ກາງ​ຂອງ ປະ​ເທດ​ເລີຍ​ຂື້ນ​ໄປ​ຮອດ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ. ຄວນ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ຈາກ​ຂົງ​ເຂດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ສູງ​ນັບ​ທັງ​ຈຳ​ນວນ​ຕົວ​ເລກ ແລະ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ມາ​ຈາກ ແຂວງ​ກຳ​ເນີດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ສອງ ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ແມ່ນ​ເຂດ ພາກ​ໃຕ້​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ ຂອງ. ເຖີງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ຈຸດ​ສີ​ຂຽວ​ຈະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຊຶ່ງ​ມັນ​ກໍ່​ໜາຍ ເຖິງ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ມີ​ຫຼາຍ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ແຕ່​ສິ່ງ​ນີ້​ເປັນ​ພຽງ​ສວ່ນ​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ນອ້ຍໆ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ. ຜົນ​ຂອງ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ແຂວງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສ່ວນ ໃຫ່​ຍ​ແມ່ນ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ໄປ ປະ​ເທດ​ໄທ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ. ສຸດ​ທ້າຍ, ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່ ສາມ​ຂອງ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຫຼາຍ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ມາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ ພົບ​ເຫັນ​ໄດ້ ຕາມ​ເຂດ​ຫວ່າງ​ຊາຍ​ແດນ ທີ່​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ຫາ ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ກວ້າງ ອອກ​ໄປ​ເຖີງ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ. ໃນ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຍົກ​ເວັ້ນ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ສວ່ນ​ຈຳ​ນວນ​ຕົວ​ເລກ ລວມ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ຜູ໊​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ, ແຕ່​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ ຈຳ​ນວນ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ທີ່​ຫຼາຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ. ມີ​ບາງ​ພື້ນ​ທີ່​ແມ່ນ​ເກືອບ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ ຈາກ​ເຂດ​ແດນ​ນັ້ນ​ໄປ​ຫາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ເຊັ່ນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ລຽບ​ຕາມ​ສາຍ​ພູ​ຫລວງ​ໄປ​ຫາ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ຂອງ ສປປ ລາວ.
ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ໄປ​ຫາ ຕົວ​ເມືອງ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ແຕກ​ຕ່າງ ກັນ​ກັບ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ກອ່ນ​ຂອງ​ພາກ​ນີ້​ຕົວ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ: ການ​ຊອກ​ຫາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ແລະ ພອ້ມ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຫຼື ຍອ້ນ​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ກອ່ນ​ແລ້ວ ແລະ ຢາກ​ຕາມ​ໄປ. ບົດ​ບາດ​ທີ່​ສຳ ຄັນ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ໃຊ້​ແມ່ນ​ໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ທີ່​ສາ​ມາດ ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື ເພື່ອນ​ຝູງ​ຢູ່​ທີ່​ບ້ານ ຫຼື ລະ​ຫວ່າງ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື ເພື່ອນ​ຝູງ​ທີ່​ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ​ແລ້ວ.
ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ​ອີກ ແລະ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ຮູບ​ແບບ​ຕ່າງໆ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ທີ່​ແຜນ​ທີ່​ອື່ນໆຢູ່​ໃນ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້. ຈາກ​ແຜນ​ທີ່​ໃນ​ພາກ F ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ແມ່ນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ. ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ວຽງ​ຈັນ​ຍັງ​ມີ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ຄ້າຍ​ກັນ​ນີ້​ມັນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຫຼາຍ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ເທື່ອ. ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ບາງ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ໂຍກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ໄປ​ຫາ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ຍັງ​ເປັນ​ສອງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ໂຍກ​ຍ້າຍ. ບາດ​ກ້າວ​ທຳ​ອິດ, ປະ​ຊາ​ກອນ​ບາງ​ຈຳ​ນວນ​ຈະ​ໂຍກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ ຫຼື ເທດ​ສະ​ບານ​ແຂວງ ຊຶ່ງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບາງ​ຈຳ​ນວນ ກໍ່​ໂຍກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ໄປ​ຫາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ. ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ ເຫັນ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ C.2, ເມືອງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ຜ່ານ​ຊຶ່ງ​ອິງ​ຕາມ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ. ມັນ​ເປັນ​ເມືອງ ທີ່​ຮອງ​ຮັບ​ເອົາ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຈາກ​ເມືອງ​ອອ້ມ​ຂ້າງ​ແຕ່​ວ່າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ມັນ​ກໍ່​ໄດ້​ນຳ​ສົ່ງ ຄົນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໄປ​ຫາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ.
ໃນ​ພາກ ຫຼື ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໄວ​ກວ່າ​ການ​ຄາດ​ໄວ້​ລວ່ງ​ໜ້າ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມັນ​ຈິ່ງ​ຄວນ​ໃຫ້​ມີ​ການ ກະ​ຈາຍ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງ​ສູນ​ກາງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຫ່ງ​ໃໝ່​ຢູ່​ພື້ນ​ທີ່​ອອ້ມ​ຂ້າງ​ທົ່ວ​ເມືອງ​ຂອງ ແຂວງ​ຕ່າງໆ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ການ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນ​ປະ​ສົບ​ການ ແລະ ຂໍ້​ມູນ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ.

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF