C.4    
 

ການຍົກຍ້າຍອອກນອກບ້ານ

   
 
ເມື່ອ​ມັນ​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ພື້ນ​ທີ່​ສະ​ເພາະ (ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່ C.3), ມັນ​ປາ​ສາ​ຈາກ​ບໍ່​ໄດ້​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມາ​ຈາກ​ບ່ອນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ. ຄວນ​ຈື່​ໄວ້​ສະ​ເໝີ​ວ່າ​ຈຳ​ນວນ ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ ຈະ​ມີ​ສູງ​ກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ເພາະ​ບາງ​ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ຜູ້ ຍົກ​ຍ້າຍ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ແຕ່​ສວ່ນ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບອ່ນ​ຮອງ​ຮັບ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫ່​ຍ.
ຮູບ​ແບບ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຕົບ​ຕາ​ຜູ້​ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ແບບ​ຢ່າງ​ຂອງ​ໄລ​ະ​ຍະ​ຫວ່າງ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ມີ ຄວາມ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ຫຼາຍ​ກັບ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ແຜນ​ທີ່ C.3. ເວົ້າ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່​ງວ່າ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສວ່ນ​ການ ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ທີ່​ສູງ ແລະ ກໍ່​ເປັນ​ບອ່ນ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ສູງ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໃນ ສປປ ລາວ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ນີ້​ໄປ​ຫາ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ອື່ນ ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ມາ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຂອງ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຈາກ​ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ສູ່​ອີກ​ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນ. ປະ​ກົດ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ໝາຍ​ເຖິງ​ບາງ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ທີ່​ໜອ້ຍ ຊຶ່ງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂົງ​ເຂດ​ອື່ນ​ນັ້ນ​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ ແລະ ອອກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ.
ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໜອ້ຍ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ແລະ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ, ຢູ່​ແຂວງ​ຄຳ​ມວ່ນ ແລະ ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ແຂວງ​ທີ່​ຢູ່​ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ແລະ ແຂວງ ເຊ​ກອງ ແລະ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື​ເຊິ່ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ເຖີງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ພື້ນ​ທີ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ ຕ່າງໆ ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບາງ​ເຂດ​ກໍ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສູງ​ເຊັ່ນ: ເມືອງ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ແລະ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ແລະ ຕາມ​ເຂດ​ເມືອງ​ນາ​ກາຍ​ຂອງ​ແຂວງ​ຄຳ​ມວ່ນ ແລະ ຢູ່​ບາງ​ເຂດ ຂອງ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ. ຍັງ​ມີ​ບາງ​ບ້ານ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ເຊິ່ງ​ມີ ຫຼາຍ​ກວ່າ 3%; ເຊັ່ນ​ວ່າ, ບ້ານ​ຕ່າງໆ ໃນ​ບາງ​ເຂດ​ທາງ​ດ້ານ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ແຂວງ​ເຊ​ກອງ, ໃນ​ແຂວງ ອັດ​ຕະ​ປື ແລະ ເລາະ​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ. ອັດ​ຕາ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ທີ່​ມີ​ສູງ ນັ້ນ​ເຮົາ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ບອ່ນ​ທີ່​ມີ​ຫຼາຍ​ໝູ່​ບ້ານ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ ອອກ​ສູງ​ກວ່າ 3%. ສວ່ນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ນັ້ນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ແມ່ນ​ເກີດ​ຂື້ນ​ຢູ່​ຕາມ​ຂົງ​ເຂດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ນອກ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ໃຫຍ່.
ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ຄວນ​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ໂຍກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ສູງ​ຢູ່​ຕາມ​ເຂດ​ທີ່​ມີ ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ. ຕາມ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ແລ້ວ ພູມ​ມິ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄກ້​ຄຽງ​ກັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ອື່ນ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ປັດ​ໃຈ​ສຳ​ຄັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໂຍກ​ຍ້າຍ​ອອກ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF