C.3    
 
ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ບ້ານ    
 
ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ບ້ານ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ບອ່ນ​ວ່າ​ມີ​ຄົນ​ມາ​ພັກ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ​ໃດ​ບ້ານ​ໜຶ່ງ ໃນ​ຊວ່ງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 12 ເດືອນ ກອ່ນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ເມື່ອ​ເບິ່ງ ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຄຳ​ນຶ່​ງວ່າ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ແມ່ນ​ສູງ​ກວ່າ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ ລະ​ດັບ​ຂອງ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫ່​ຍ. ແຜນ​ທີ່ C.2 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຂອງ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ທົ່ວ​ໄປ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ວ່າ ອັດ​ຕາ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ບ້ານ​ທຳ​ມະ​ດາ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ມີ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ ແລະ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 1% ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສວ່ນ​ໃຫຍ່. ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ຢູ່​ທີ່​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​ເພື່ອ​ໄປ ສົມ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ກົດ​ເກນ​ທົ່ວໆໄປ. ເຖີງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຄຳ​ນຶ່​ງວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຂັ້ນ​ບ້ານ​ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຕໍ່​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ສູງ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໂດດ​ດ່ຽວ. ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ, ຜູ້​ອ່ານ​ຄວນ​ເບິ່ງ ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ບ້ານ​ທີ່​ປະ​ກົດ​ມີ ອັດ​ຕາ​ສວ່ນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ບ້ານ​ສູງ ເຊິ່ງ​ມັນ​ເປັນ​ຕົວ​ຊີ້​ແຈງ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ປະ​ກົດ​ການ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.
ຮູບ​ແບບ​ຄື​ດັ່ງ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ເຂດ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ສຸດ​ຂອງ​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ, ຕາມ​ເຂດ​ທາງ ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ ແລະ ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ໃກ້​ກັບ​ປາກ​ອູ, ບອ່ນ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ ເຂົ້າ​ບ້ານ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 3%. ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການ​ປະ​ກົດ​ການ​ຈິງ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ ພົບ​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໄຕ້​ຂອງ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ, ຊຶ່ງ​ແຕ່​ກອ່ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເຂດ​ພິ​ເສດ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ ແລະ ໃນ​ເຂດ​ທາງ ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ.
ເຫັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ, ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ກອນ​ໃນ​ເກືອບ​ທຸກໆພື້ນ​ທີ່ ແລະ ມີ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ສູງ ຍ້ອນ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ ແລະ ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF