C.2    
 
ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າເມືອງ    
 
ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005 ໄດ້​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ ໃນ​ຊວ່ງ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ (ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່ C.1) ແລະ ໄດ້​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ ເຊິ່ງ​ໄດ້​້​ຢຶດ​ເອົາ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ທັ່ງ​ສອງ​ຢ່າງ​ຄື ພາຍ​ໃນ ແລະ ພາຍ​ນອກ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຊວ່ງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 12 ເດືອນ​ກອ່ນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ. ແຕ່​ລະ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຖືກ​ຖາ​ມວ່າ​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ຮວ່ມ​ອາ ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຕົນ ຫຼື ໄດ້​ຍ້າຍ​ອອກ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ບອ່ນ​ອື່ນ​ໃນ​ຊວ່ງ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ. ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສຳ​ພາດ​ຍັງ ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຖາມ​ເພີ້ມ​ອີ​ກວ່າ​ແຂວງ ແລະ ເມືອງ​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ຈາກ ຫຼື ໄປ​ຫາ. ຄຳ​ຖາມ​ແມ່ນ​ອາດ​ມີ ການ​ລາຍ​ງານ​ຜິດ​ພາດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຫົວ​ໜ້າ​ຄອບ​ຄົວ​ຍັງ​ສາ​ມາດ ຈື່​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ ຫຼື ວ່າ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ.
ການ​ສຳ​ຫລວດ​ປີ 2005 ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ 53,600 ຄົນ ໄດ້​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ. ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ເຫຼົາ​ນີ້​ແມ່ນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ການ​ໂຍກ​ຍ້າຍ​ປະ​ຈຳ​ປີ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ ຂອງ​ທັງ 2 ຄັ້ງ​ຄື​ໃນ ປີ 1995 ແລະ ປີ2005. ເຊິ່ງ​ໃນ 60% ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ແມ່ນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຢູ່​ພາຍ ໃນ​ແຂວງ ແລະ ປະ​ມານ 40% ແມ່ນ​ການ​ຍົົກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ແຂວງ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຫາ ແຂວງ​ອື່ນ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, 40% ແມ່ນ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຂ້າມ​ເຂດ​ແດນ​ຈາກ​ແຂວງ​ອື່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ.
ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖີງ​ເຂດ​ສວ່ນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເມືອງ​ພົບ​ວ່າ​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ສຸດ​ທິ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ຍ້າຍ​ອອກ ເຊິ່ງ​ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັນ​ແມ່ນ​ມີ​ພຽງ​ເຂດ​ສວ່ນ​ໜອ້ຍ​ຂອງ ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ ແລະ ແຂວງ​ຄຳ​ມວ່ນ, ເຊ​ກອງ, ແລະ ອັດ​ຕະ​ປື ກໍ່​ພົບ​ເຫັນ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ສຸດ​ທິ​ແມ່ນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ ຊວ່ງ​ເວ​ລາ 12 ເດືອນ​ກອ່ນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 2005. ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ, ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ, ແລະ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແມ່ນ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ອອກ​ສຸດ​ທິ​ແມ່ນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ງ່າຍ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຈາກ ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ ຊອກ​ຫຼີກ​ໄປ​ຫາ​ເຂດ​ທີ່​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ ຫຼື ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຊັ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ເຖີງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ດີ, ອັດ​ຕາ ສວ່ນ​ສູງ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ເຂດ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ແມ່ນ​ຍາກ​ຕໍ່​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF