C.1    
 
ການ​ຍົກຍ້າຍພາຍໃນ    
 
ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຮວບ​ຮວມ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ພາຍ​ໃນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສວ່ນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2005, ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ 2 ປະ​ເພດ​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ​ເຊິ່ງ​ຄຳ​ຖາມ​ທຳ​ອິດ ແມ່ນ​ຖາມ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ວ່າ​ບ້ານ​ເກີດ ເມືອງ​ນອນ​ເດີມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ຢູ່​ເຂດ​ໃດ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເຂດ​ໃດ​ກອ່ນ​ມີ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຄັ້ງ​ກອ່ນ. ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ສອງ​ແມ່ນ​ຖາ​ມວ່າ​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຄົນ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ ແລະ ອອກ​ພາຍ​ໃນ​ຊວ່ງ​ເວ​ລາ 12 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ.
ແຜນ​ທີ່​ທຳ​ອິດ​ນີ້​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖີງ​ຈຳ​ນວນ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຕົ້ນ​ກຳ ເນີດ​ມາ​ຈາກ​ເຂດ​ອື່ນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ສະ​ນັ້ນ​ຕົວ​ຊີ້​ບອກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖີງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຊວ່ງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່. ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ (82%) ແມ່ນ​ຍັງ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່ໆ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ເນີດ. ອັດ​ຕາ​ສວ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສູງ​ກ່ວ​າ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ​ເຊິ່ງ 41% ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ມາ​ຈາກ ທອ້ງ​ຖິ່ນ​ອື່ນ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສວ່ນ ສະ​ເລ່ຍ​ສູງ​ຂອງ​ການ ຍົກ​ຍ້າຍ​ໃນ​ຊວ່ງ​ເວ​ລາ​ທີ່ ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ເຊີ່ງ​ກວມ 20% ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ ໄດ້​ຕາມ​ແຂວງ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: ວຽງ​ຈັນ, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ບໍ່​ແກ້ວ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ຊຽງ​ຂວາງ, ແລະ ເຊ​ກອງ.
ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ແຂວງ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສວ່ນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໜອ້ຍ​ກວ່າ 10% ແມ່ນ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ.  ສ່ວນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ແລະ ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ທີ່​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ໃນ ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ສປປ ລາວ.
ສະ​ຫຼຸ​ບລວມ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຊວ່ງ​ເວ​ລາ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ເຊິ່ງ​ສາ​ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ໄດ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ ກ່ຽວ​ພັນ​ອັນ​ໄກ້​ຄຽງ​ກັບ​ເສັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ບາງ​ເຂດ​ສວ່ນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ ກາງ ແລະ ສວ່ນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜີ​ອ ແລະ ເຂດ​ພາກ​ໄຕ້​ຈິ່ງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ ເຂດ​ອອ້ມ​ຂ້າງ​ອື່ນ
.

 

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF