B.3    
 
ພົນລະ​ເມືອງ​​ໃນເກນອາຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳກວ່າ    
 
ແຜນ​ທີ່ B.3 ແລະ B.4 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຜູ້​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ ແລະ ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຜນ​ທີ່ B.3 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ແບ່ງ ເປັນ 5 ກຸ່ມ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ນັບ​ຈາກ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 9% ໄປ​ເຖິງ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ 25%.
ພາ​ບລວມ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ເຈນ​ຈາກ​ແຜນ​ທີ່ B.3 ກໍ່​ຄື​ວ່າ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ 15-20% ແລະ 20-25% ແມ່ນ​ອັດ​ຕາ ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ໝູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ 9-15% ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ອາ​ໃສ​ຢູ່​ລຽບ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ໄທ, ຄື​ຢູ່​ໃນ ແລະ ເຂດ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ໃນ​ພາກ​ໃຕ້ ຂອງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ແລະ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ, ຢູ່​ໃນ ແລະ ເຂດ​ອ້ອມ​ຂາ້ງ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ແລະ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ ອອກ​ຂອງ​ແຂວງ ຫົວ​ພັນ.
ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ປີ 2005 ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ລາວ​ສວ່ນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ໄວ​ໜຸ່ມ ຄື ກຸ່ມ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 10-14 ປີ​ມີ​ອັດ​ຕາ ສ່ວນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ, ຕໍ່​ມາ​ກໍ່​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5-9 ປີ ແລະ 0-4 ປີ ແລະ ກຸ່ມ​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ. ແຜນ​ທີ່​ສະ​ແດງ ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ມີ 25% ແລະ ສູງ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ, ຫົວ​ພັນ, ເຊ​ກອງ, ວຽງ​ຈັນ ແລະ ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ. ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ ບ້ານ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 15-20% ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ ແມ່ນ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ ສາ​ລະ​ວັນ, ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ, ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ແລະ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ. ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບ້ານ 15% ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ 9% ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ມີ​ໜ້ອຍ ແລະ ບ້ານ​ເລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ ມີ​ໜ້ອຍ ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ.
ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ສະ​ຫລຸບ​ໄດ້​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ ຢູ່​ໃນ ລະ​ດັບ 25% ແລະ ສູງ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເຂດ​ພູ​ດອຍ, ໃນ​ດ້ານ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບ້ານ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 9% ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຈະ ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດີ ທີ່​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ດີ. ຜູ້​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ເລົ່າ​ນີ້​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ດີ, ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ການ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດ ແລະ ມີ​ພາ​ຫາ​ນະ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ ວາງ​ແຜນ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ດີ. ອີກ​ປະ​ການ​ໜຶ່ງ ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ພົບ​ພໍ້​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ ຍາກ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຂາດ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ. ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້ ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ວິ​ທີ​ການ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເກີດ​ໃນ​ເຂດ​ເລົ່າ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຍັງ​ມີ​ສູງ​ຫຼາຍ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ເດັກ​ນ້ອຍ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໃນ​ເຂດ​ເລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ແກ່​ແຫລ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຄົນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ຜູ້​ແກ່. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ການ​ຈຳ​ກັດ​ຈຳ​ນວນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ກໍ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນ​ເຂດ​ນີ້​ຈະ​ມັກ​ສະ​ເໝີ​ໄປ. ບາງ​ເທື່ອ​ການ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເກີດ​ສູງ​ໃນ​ເຂດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເລົ່າ​ນີ້​ກໍ່​ເປັນ​ປັດ​ໃຈ​ໜຶ່ງ​ທີ່ ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ເດັກ​ສູງ​ໄດ້.
ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ​ມີ​ສູງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ໄປ​ມາ​ຫາ ສູ່​ກັນ​ຍາກ ແລະ ເຂດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຕ່ຳ ແລະ ມີ​ໂອ​ກາດ​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ດ້ານ​ສຸ​ຂະ ພາບ ແລະ ໂອ​ກາດ​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ກາ​ນວາງ​ແຜນ​ຄອບ​ຄົວ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF