B.2    
 
ການ​ກະຈາຍ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ    
 
ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ ແລະ ການ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ. ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ເປັນ​ຕົວ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ບອກ​ປະ​ລິ​ມານ ແລະ ການ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ ປັດ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ເຊັ່ນ ທີ່​ຕັ້ງ (ຕົວ​ເມືອງ, ຊົນ​ນະ​ບົດ), ເພດ, ອາ​ຍຸ ຫຼື ລະ​ດັບ ການ​ສຶກ​ສາ. ການ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ກຳ​ນົດ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່ ໃນ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໃດ​ນຶ່ງ ເຊັ່ນ ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ຫຼື ແວ​ດວົງ​ສັງ​ຄົມ​ຕ່າງໆ. ແຜນ​ທີ່ B.3 ແລະ B.4 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ ກະ​ຈາຍ​ຂອງ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອີງ​ຕາມ​ເກນ​ອາ​ຍຸ ແລະ ແຜນ​ທີ່ B.6 ແລະ B.7 ສະ​ແດງ​ເຖີງ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ ພົນ​ລະ​ເມືອງ ອີງ​ຕາມ​ເພດ.
ແຜນ​ທີ່ B.2 ແມ່ນ​ແຜນ​ທີ່​ຕົວ​ເລກ​ສະ​ແດງ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ນຶ່ງ​ຈຸດ ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ 100 ຄົນ ອາ​ໃສ​ຢູ່ ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ໝູ່​ບ້ານ​ນຶ່ງ. ເວ​ລາ​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ທຳ​ອິດ, ຈະ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ແຜນ​ທີ່ B.2 ແລະ B.1 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ຮູບ​ແບບ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໂດຍ​ລວມ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ອ້ອມ​ແອ້ມ ແລະ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ລຽບ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ-ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ-ປາກ​ເຊ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ທ່າ​ແຂກ, ເມືອງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ເມືອງ​ປາກ​ເຊ ແລະ ເມືອງ​ສາ​ລະ​ວັນ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລາວ​ຈະ​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໜາ​ແໜ້ນ​ຫຼາຍ. ໃນ​ເຂດ ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ລວມ​ຕົວ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ໃຕ້​ຂອງ​ແຂວງ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ຫລວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ບັນ​ດາ​ເທດ​ສະ​ບານ​ແຂວງ ແລະ ເຂດ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຫລວງ. ຮູບ​ທີ 1 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທຽບ​ກັບ​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ໃສ​ຢູ່ ແລະ ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ລາວ 50% ຄອບ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ປະ​ມານ 80% ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ ແລະ ສ່ວນ​ພົນ​ລະ ເມືອງ​ທີ່​ເຫຼືອ​ອີກ 50% ແມ່ນ​ລວມ​ຕົວ​ກັນ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່​ພຽງ​ແຕ່ 20% ຂອງ​ເນື້ອ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.ຮູບ​ສະ​ແດງ​ທີ 1: ການ​ແຈກ​ຢາຍຂອງ ພົນລະ​ເມືອງ​ໃນ ສປປ ລາວ.

ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສູງ​ສຸດ​ແມ່ນ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ຈຳ​ປາ​ສັກ ຕາມ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຄື 12%, 15%, ແລະ 11% ຕາມ​ລຳ​ດັບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ. ສະ​ນັ້ນ​ຈະ​ເຫັນ ໄດ້​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ລາວ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສາມ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ສາມ ແຫ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມາ​ເທິງ​ນັ້ນ. ມີ​ຫຼາຍ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ເລົ່າ​ນີ້​​ມີ​ຄວາມ​ແໜ້ນ​ໜາ​ສູງ​ກວ່າ ຕົວ​ຢ່າງ ພື້ນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ແກ່​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ, ພື້ນ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ທີ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ໂອ​ກາດ ໃນ​ການ​ຄ້າ​ຂາຍ, ແລະ ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ແຂວງ ແລະ ບັນ​ດາ ແຂວງ​ໃກ້​ຄຽງ. ສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ ແລະ ສະ​ຖານ​ທີ່​ການ​ຄ້າ​ເລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ປັດ​ໃຈ​ເອື້ອ​ອຳ​ນວຍ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ມີ​ວຽກ ເຮັດ​ງານ​ທຳ ແລະ ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ລ້ຽງ​ຊີບ. ນອກ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລ້ວ, ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ຊຶ່ງ​ມີ​ເຮືອ​ບັກ ແລະ ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳ ແລະ ທັງ​ເປັນ​ຈຸດ​ຜ່ານ​ແດນ​ສາ​ກົນ ຜ່ານ​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ໄທ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ອີກ​ສອງ​ແຂວງ​ທີ່​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ. ຖະ​ໜົນ ຫົນ​ທາງ ແລະ ແມ່​ນ້ຳ ກໍ່​ເປັນ​ປັດ​ໃຈ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ພ້ອມ​ກັບ ພື້ນ​ທີ່​ດິນ​ມີ​ຄວາມ ເໝາະ​ສົມ​ແກ່​ການ ກະ​ສິ​ກຳ​ກໍ່​ເປັນ​ປັດ​ໃຈ​ສະ​ໜອງ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ.
ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ສູນ​ກາງ​ສຳ​ຄັນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ຍັງ​ພົບ​ເຫັນ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຈຳ​ນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ທີ່ ອາ​ໃສ​ຢູ່​ເລາະ​ລຽບ​ສາຍ​ທາງ​ຫລວງ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ພູ​ພຽງ​ບໍ​ລິ​ເວນ. ສຳ​ລັບ​ພື້ນ​ທີ່​ໃດ​ທີ່​ຂາດ​ສິ່ງ​ເອື້ອ​ອຳ​ນວຍ ຫຼື ບໍ່ ເໝາະ​ສົມ​ແກ່​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ ເຊັ່ນ​ພື້ນ​ທີ່​ເຂດ​ພູ​ດອຍ​ເນີນ​ສູງ ຕົວ​ຢ່າງ ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ ນາມ ທາງ​ພາກ​ເໜືອ, ເຂດ​ພາກ​ກາງ ແລະ ພາກ​ໃຕ້​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ.
ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່ໆ ມີ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຫຼາຍ, ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ ແລະ ເລາະ​ລຽບ​ຕາມ ສາຍ​ທາງ​ຫລວງ ແລະ ຕາມ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ແລະ ສາ​ຂາ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ມີ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ກວ່າ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ເນື່ອງ​ຈາ​ກວ່າ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ສະ​ເໝີ​ສະ​ນັ້ນ ກາ​ນວາງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ແລະ ຈະ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ ການ​ປ້ອງ ກັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ອັນ​ບໍ່​ດີ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ຕາມ​ມາ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ສັງ​ຄົມ ຫຼື ສິ່ງ​ແວ​ດລ້ອມ.


 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF