SECTION B    
 
ບັນດາລັກສະນະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະຖິຕິ​ຂອງພົນລະເມືອງໂດຍທົ່ວໄປ    
 

ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ີ​ຢູ່​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ສີ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ປະ​ຊາ​ກອນ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ຊື່ງ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ສີ່ງ​ນີ້​ໄດ້. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ມາ​ແລ້ວ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້ ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຊີ່ງ​ມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ຍຸ, ເພດ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ ແລະ ອື່ນໆອີກ.  ທຸກ​ຄົນ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ ຕົ້ນ​ປີ 1377 ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ເມື່ອ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ໃຫ້​ຊື່​ວ່າ: ສາມ​ແສນ​ໄທ ເຊິ່ງ​ໜາຍ​ເຖິງ “300,000 ຄົນ” (GOL, 2005 (b)). ໃນ​ປີ 1922 ຈຳ​ນວນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ໄດ້​ຄາດ​ກະ​ວ່າ​ມີ​ປະ​ມານ 800,000 ຄົນ. ການ​ສຳ​ຫລວດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໃນ​ປີ 1959-1961 ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ວ່າ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ 1.9 ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1985, ການ​ສຳ​ຫລວດ ປະ​ຊາ​ກອນ​ກໍ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ລວ​ບລວມ​ເອົາ ບັນ​ດາ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕ່າງໆ ແລະ ວຽກ​ງານ ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ກໍ່​ໄດ້ ສື່ບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ທຸກໆ 10 ປີ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ປື້ມ​ແຜ່ນ​ທີ່​ນີ້​ກໍ່​ຍັງ​ຈະ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃໝ່​ຫຼ້າ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລວມ​ຍອດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ລາວ ແລະ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຈົນ ກວ່າ​ຈະ​ເຖີງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ປີ 2015.
ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2005 (G0L, 2006) ສະ​ແດງ​ໃຫ້ ເຫັນ​ວ່າ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ເດືອນ​ມີ​ນາ ປີ 2005 ສປປ ລາວ​ໄດ້​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ລາວ​ທັງ​ໝົດ 5.6 ລ້ານ​ຄົນ. ໃນ​ນີ້ 50.1% ແມ່ນ​ເພດ​ຍິງ ແລະ 49.9% ແມ່ນ​ເພດ​ຊາຍ. ຮູບ​ຈວຍ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ແລະ ມັນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ກ້ວ​າງ​ຂວາງ​ຫຼາຍ. ສີ່ງ​ເລົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ​ເປັນ​ໄວ​ໜູ່ມ​ໂດຍ 50% ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 20 ປີ ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ. ການ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ ລະ​ຫວ່າງ​ປີ 1995 ຫາ 2005 ແມ່ນ​ມີ 1.04 ລ້ານ​ຄົນ ເຊີ່ງ​ກົງ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2.1%. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ​ເຖີງ 7.3 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2020.
ສ່ວນ​ພາກ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຜົນ​ຂອງ ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ປີ 2005. ສຳ​ລັບ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ສັງ​ເກດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ເຊີ່ງ​ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ພຽງ​ແຕ່​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຈຳ​ແນກ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ມູນ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮວມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ຂອງ​ໝູ່​ບ້ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ໂດຍ​ການ​ແຈກ​ຍາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຕາມ ແຕ່​ລະ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ພາກ​ສ່ວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ແຜ່ນ​ທີ່​ທີ​ໜື່ງ​ຊື່ງ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ ແລະ ການ​ແຈກ​ຍາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ. ແຜນ​ທີ່​ຕໍ່​ມາ​ແມ່ນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ໂຄງ ສ້າງ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຢູ່​ໃນ​ເກນ​ອາ​ຍຸ, ການ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໃສ ແລະ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທາງ​ເພດ. ສຸດ​ທ້າຍ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ການ​ແຕ່ງ​ງານ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ.

 


I