A.2    
 
ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງ    
 
ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ນີ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຂດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ​ປີ 2007. ໃນ​ລະ​ດັບ​ຊາດ, ແຜນ​ທີ່ ສະ​ແດງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເສັ້ນ​ທາງ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ເຂດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຊື່ ແລະ ທີ່​ຕັ້ງ​ໃຈ​ກາງ​ແຂວງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ບອກ​ດ້ວຍ​ຈຸດ​ສີ​ແດງ​ໃຫຍ່​ສ່ວນ​ຈຸດ​ສີ​ແດງ​ນ້ອຍ​ແມ່ນ ສະ​ແດງ​ບອກ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ ຂອງ​ເມືອງ. ສຳ​ລັບ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ດ້ວຍ​ລະ​ຫັດ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ບັນ​ຈຸ ລວມ​ໄວ້​ຢູ່​ກັບ​ຊື່​ຂອງ​ເມືອງ​ໃນ ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ແຜນ​ທີ່.
ໃນ​ປີ 2007  ສປປ ລາວ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ 16 ແຂວງ ແລະ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ໜຶ່ງ​ແຫ່ງ. ແຕ່​ລະ ແຂວງ​ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ​ເມືອງ​ໂດຍ​ມີ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 139 ເມືອງ. ຄວນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ ຍັງ​ມີ ເຂດ​ໜຶ່ງ​ເພີ້ມ​ເຕີມ ທີ່​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ “ເຂດ​ພິ​ເສດ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ” ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ປີ 1994 ໂດຍ​ປະ​ກອບ​ມີ 5 ເມືອງ ແລະ ຕັ້ງ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2005, ເຂດ​ພິ​ເສດ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ລຶ​ບລ້າງ ແລະ ເມືອງ 5 ເມືອງ. ກໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຮວມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ແຂວງ​ເດີມ​ຂອງ​ຕົນ. ເມືອງ​ລ່ອງ​ຊານ, ໄຊ​ສົມ​ບູນ, ພູນ ແລະ ເມືອງ​ຮົ່ມ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ສ່ວນ​ເມືອງ​ທ່າ​ໂທມ​ກໍ່​ກາຍ​ເປັນ​ສ່ວນ ໜຶ່ງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ.
ກ່ອນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ທາງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້, ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1995 ຈຳ​ນວນ​ເມືອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 1995 ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ມີ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 133 ເມືອງ ແຕ່​ຕົກ​ມາ​ຮອດ​ປີ 2005 ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ເປັນ 141 ເມືອງ​ຍ້ອນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂອງ 8 ເມືອງ​ໃຫມ່. ໃນ​ເຂດ​ເໜືອ​ສອງ​ເມືອງ​ໃໝ່ (ເມືອງ​ແອດ ແລະ ສົບ​ເບົາ) ກໍ່​ໄດ້​ຮັບ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ແລະ ໜຶ່ງ​ເມືອງ (ທົ່ງ​ມີ​ໄຊ) ກໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ. ຢູ່​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ​ໄດ້​ມີ​ເມືອງ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ​ອີກ​ສາມ​ເມືອງ (ເມືອງ​ແມດ, ຫິນ​ເຫີບ ແລະ ແກ້ວ​ອຸ​ດົມ). ສຸດ​ທ້າຍ​ຢູ່​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ມີ​ສອງ​ເມືອງ (ເມືອງ​ໄຊ​ພູ​ທອງ ແລະ ພະ​ລານ​ໄຊ) ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ. ໃນ​ປີ 2006, ຈຳ​ນວນ​ເມືອງ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ເປັນ 139 ເມືອງ; ເມືອງ​ພູນ​ແມ່ນ​ລວມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເມືອງ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ ແລະ ເມືອງ​ລ່ອງ​ຊານ ແມ່ນ​ລວມ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເມືອງ​ຮົ່ມ. ຄວນ​ຈະ​ມີ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ວ່າ​ໃນ​ປີ 2008 ນັ້ນ​ໄດ້     ເກີດ​ມີ​ໜຶ່ງ​ເມືອງ​ໃຫມ່. ກົມ​ພູມ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NGD) ໄດ້​ປະ​ກາດ ແລະ ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ແດນ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ ແຕ່​ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ແບ່ງ​ເຂດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໃນ​ປີ 2007.
ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ດ້ານ​ຂວາ​ມື​ຂອງ​ແຜນ​ທີ່. ເຖິງ​ວ່າ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ​ຈະ​ມີ​ເຂດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ນ້ອຍ ກໍ່​ຕາມ​ແຕ່​ມັນ​ກໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ສປປ ລາວ. ເກືອບ​ວ່າ​ທັງ ໝົດ​ຫ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ລະ​ດັບ​ຊາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ສະ​ຖານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ ຖະ​ທູດ​ຕ່າງ ປະ​ເທດ, ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃຫຍ່ໆ ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ສຳ​ຄັນ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນີ້. ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ 9 ເມືອງ. ພື້ນ​ທີ່​ເຂດ​ນອກ​ເມືອງ​ທາງ​ດ້ານ​ເໜືອ, ດ້ານ ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຍັງ​ນຳ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ ການ​ປູກ​ຝັງ​ຢູ່. ພູມ​ມີ​ປະ​ເທດ​ແມ່ນ ປົກ​ຄຸມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ ກະ​ສິ​ກຳ​ເພື່ອ​ການ​ຄ້າ ແລະ ທົ່ງ​ນາ​ເຂົ້າ. ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ​ກຳ​ລັງ ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼາຍ​ເພີ້ມ​ໂດຍ​ໂຮງ​ງານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ນ້ອຍ ເຊັ່ນ​ໂຮງ​ງານ​ຕັດ​ຫຍິບ ແລະ ໂຮງ​ງານ​ເຮັດ ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ.

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF