ບ່ອນພົວພັນ
   
 

National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South,
Hallerstrasse 10, 3012 Bern, Switzerland;
T: +41 31 631 52 72; Email: nccr-north-south@cde.unibe.ch; Web: www.north-south.unibe.ch

ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI),
ຖະໜົນ ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ;
T: +856 21 219 219; Email: nscp@etllao.com; Web: www.nsc.gov.la

ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ;
T: +856 21 260 981;  Email: lnmc
T: +856 21 260 981; Email:
lnmc@lnmc.gov.la; Web: www.lnmc.gov.la