SECTION A
>> ທີ່​ຕັ້ງພູມສັນຖານໂດຍສັງ​ເຂ​ບ
A.1 ພາບຖ່າຍ ສປປ ລາວ ຈາກອາວະກາດ
A.2 ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງ
A.3 ລະດັບໜ້າດິນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
A.4 ການປົກຄຸມທີ່ປີ 2002
A.5 ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງຂອງແຂວງ
A.6 ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງເມືອງ
A.7 ສະພາບລວມຂອງບ້ານ
A.8 ເມືອງທີ່ຈັດຢູ່ໃນລະດັບຄວາມທຸກຍາກ

SECTION B
>> ບັນດາລັກສະນະ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະຖິຕິ​ຂອງພົນລະເມືອງໂດຍທົ່ວໄປ
B.1 ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນລະ​ເມືອງ
B.2 ການ​ກະຈາຍ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ
B.3 ການ​ກະຈາຍ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ
B.4 ພົນລະ​ເມືອງ​ໃນ​ເກນ​ອາຍຸ 65 ປີ ແລະ ສູງ​ກວ່າ
B.5 ອັດຕາ​ສ່ວນ​ການ​ເພິ່ງພາອາໃສ
B.6 ອັດຕາສ່ວນທາງເພດ
B.7 ອັດຕາ​ສ່ວນ​ທາງ​ເພດ​ໃນ​ກຸ່ມ​ເດັກນ້ອຍ​ອາຍຸ 5 ປີ ແລະ ຕ່ຳ​ກວ່າ
B.8 ສະຖານະ​ພາບ​ການແຕ່ງງານ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ລາວ
B.9 ຂະໜາດສະເລ່ຍເຮືອນສ່ວນບຸກຄົນ
B.10 ຫົວໜ້າ​ຄົວ​ເຮືອນ​ເພດ​ຍິງ

SECTION C
>> ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ
C.1 ການ​ຍົກຍ້າຍພາຍໃນ
C.2 ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າເມືອງ
C.3 ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າບ້ານ
C.4 ການຍົກຍ້າຍອອກນອກບ້ານ
C.5 ການຍົກຍ້າຍ​ທັງ​ໝົດ
C.6 ການຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

SECTION D

>> ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສຶກສາ
D.1 ການ​ຮູ້​ໜັງສື ແລະ ​ໂຮງຮຽນ
D.2 ຄວາມ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໄປເຖິງໂຮງຮຽນປະຖົມ
D.3 ອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຮູ້ໜັງສື
D.4 ພົນລະເມືອງ ແລະ ອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນ
D.5 ການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸ 6, 10​ ແລະ 15​ ປີ
D.6 ອັດຕາສ່ວນທາງເພດຂອງເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 15 ປີທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

SECTION E

>> ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມພິການ
E.1 ທີ່ຕັ້ງຂອງສູນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດເຂົ້າໄປຫາ
E.2 ຄຸນລັກສະນະທົ່ວໄປດ້ານສຸຂະພາບ
E.3 ຄົວເຮືອນທີ່ມີຄົນພິການ
E.4 ປະເພດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມພິການ
E.5 ສາເຫດຕົ້ນຕໍ​ຂອງຄວາມພິການ

SECTION F
>> ຊົນ​ເຜົ່າ ​ແລະ ສາດສະໜາ
F.1 ການແຈກຢາຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕາມໝວດພາສາ
F.2 ໂຄງປະກອບຂອງບ້ານອີງຕາມໝວດພາສາຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
F.3 ການແຈກຢາຍປະເພດຊົນເຜົ່າຕາມໝວດພາສາ
F.4 ການປະກອບຂອງ​ບ້ານຕາມ​ປະ​ເພດຊົນ​ເຜົ່າ​ພາສາ
F.5 ສາດສະໜາ
F.6 ສ່ວນປະກອບສາດສະໜາຂອງບ້ານ

SECTION G
>> ກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດ
G.1 ພົນລະ​ເມືອງຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດຈະ​ກຳເສດຖະກິດ
G.2 ອັດຕາ​ສ່ວນທາງ​ເພດ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຜູ້​ທີ່ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດຈະ​ກຳເສດຖະກິດ
G.3 ພົນລະ​ເມືອງ​ຜູ້​ທີ່​ເຂົ້າບຳນານ, ​ເຈັບ​ໄຂ້ ຫຼື ​ແກ່​ເກີນກວ່າ​ທີ່ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ໄດ້
G.4 ການ​ຫວ່າງ​ງານ
G.5 ການ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ
G.6 ກິດຈະກຳ​ຕົ້ນຕໍບໍ່​ແມ່ນ​ກະສິກຳ
G.7 ຄົວເຮືອນມີດິນກະສິກຳເປັນຂອງຕົນເອງ
G.8 ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງເນື້ອທີ່ການກະສິກຳຕໍ່ຄົວເຮືອນ

SECTION H
>> ເງື່ອນໄຂໃນການດຳລົງຊີວິດ
H.1 ປະ​ເພດ​ຂອງ​ຫລັງຄາ​ເຮືອນຕົ້ນຕໍ
H.2 ປະເພດພື້ນເຮືອນຕົ້ນຕໍ
H.3 ປະ​ເພດ​ຝາ​ເຮືອນ​ຕົ້ນຕໍ
H.4 ແຫ​ລ່ງນ້ຳ​ໃຊ້ຕົ້ນຕໍ
H.5 ປະເພດຂອງຫ້ອງນ້ຳສ່ວນໃຫ່ຍ
H.6 ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ
H.7 ແຫຼ່ງພະລັງງານໃຊ້ສຳລັບແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ
H.8 ພື້ນທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສສະ​ເລ່ຍຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ

SECTION I

>> ຄວາມທຸກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໜີພາບ
I.1 ອັດຕາ​ການ​ເກີດຂື້ນຂອງຄວາມທຸກ
I.2 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມທຸກ
I.3 ດັດຊະນີຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ (ຕົວເລກທີ່ຕ້ອງຄູນຂອງ Gini)
I.4 ການສະເລ່ຍການໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່​ບຸກຄົນ